เพื่อการพัฒนาบุคลากรและองค์กร และการนำไปปฏิบัติจริงได้

HRI (Thailand) Co., Ltd. เพื่อการพัฒนาบุคลากรและองค์กร และการนำไปปฏิบัติจริงได้

หลักสูตรการอบรม

ทักษะด้านความคิด

Hypothesis construction & Verification Skills

Hypothesis construction & Verification Skills

ทักษะการคิดโดยใช้สมมุติฐานและการตรวจสอบ เรียนรู้ความจำเป็นของสมมติฐาน

Logical Thinking <br><p> </p>

Logical Thinking

 

การคิดอย่างมีตรรกะ เรียนรู้การนำ Logical Thinking ไปใช้ประโยชน์ตัวเองและการทำธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม

Flexible Thinking Skill <br><p> </p>

Flexible Thinking Skill

 

เรียนวิธีการออก Idea เพื่อการใช้ความคิดในการออก idea ใหม่ๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจได้อย่างยืดหยุ่นและมากมายในขณะเดี

การส่งเสริมธุรกิจ และประสิทธิภาพการทำงาน

Problem Solving

Problem Solving

หลักสูตรเรียนรู้กระบวนการพื้นฐานของการแก้ไขปัญหา โดยไม่ใช้ความรู้สึกส่วนตัว หรือประสบการณ์ที่ผ่านมา

Facilitation Skill

Facilitation Skill

เรียนรู้ วิธีการสร้างเรื่องราว วิธีการโน้มน้าว อย่างมีประสิทธิภาพ (productivity) ตามที่คาดหวังไว้เพื่อส่งเสริม

Time management

Time management

สาระสำคัญของการจัดการเวลา การจัดการ “เหตุการณ์” มากกว่า “เวลา” ด้วยการแยก “เหตุการณ์”

Project management

Project management

เรียนรู้กระบวนการจัดการโครงการเชิงปฏิบัติและทักษะที่จำเป็นที่จะเสริมสร้าง “ความสามารถพิเศษ”

การสื่อสาร

Cross Culture Communication

Cross Culture Communication

“ข้อเท็จจริง” เหมือนกัน แต่ “การตีความ” แตกต่างกัน หาก “การตีความ” แตกต่างกันการตัดสิน “ก็แตกต่างกัน

Business Comunication

Business Comunication

ทำความเข้าใจกับการสื่อสารทางธุรกิจว่าเป็น“ ความสามารถในการเจรจา” ซึ่งเป็นการรวบรวมทักษะสามอย่างต่อไป

Negotiation Skill

Negotiation Skill

เพิ่มทักษะการสื่อสาร (communication skill) เพื่อไปให้ถึงข้อตกลงร่วมในส่วนได้ส่วนเสีย

Questioning Skill

Questioning Skill

เรียนวิธีการตั้งคำถามที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์

Teaching & Coaching Skills

Teaching & Coaching Skills

เพิ่มพูนทักษะ Teaching กับ Coaching เพื่อเพิ่มผลิตภาพ (productivity) ขององค์กรให้สูงขึ้น

Dandori and Involvement Skills

Dandori and Involvement Skills

เรียน..วิธีการที่เป็นรูปธรรมของ 1. ความสามารถในการมองภาพรวม 2. ความสามารถในการ move) 3. ความสามารถใน

การนำเสนอ

Scenario & Documentation Skills

Scenario & Documentation Skills

เรียนรู้ วิธีการสร้างเรื่องราว วิธีการโน้มน้าว อย่างมีประสิทธิภาพ (productivity) ตามที่คาดหวังไว้

Presentation Skill <br><p> </p>

Presentation Skill

 

เรียนรู้จากประสบการณ์เพื่อให้เกิดทักษะในการนำเสนอ (Presentation) โดยการมุ่งเน้นที่ผู้ฟังเป็นหลัก