นโยบายความเป็นส่วนตัว

ภาพรวม

เราจัดทำภาพรวมของนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราซึ่งคุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากด้านล่างนี้  เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจเป็นอย่างดีในแนวทางปฏิบัติของเราเกี่ยวกับข้อมูลของคุณ กรุณาอ้างถึงรายละเอียดตามที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

1. บทนำ

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ อธิบายวิธีการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย แบ่งปัน จัดเก็บ และโอน (เรียกรวมกันว่า “ประมวลผล”) ข้อมูลของคุณเมื่อคุณใช้บริการ โดยเราทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับข้อมูลใดๆ ที่ถูกเก็บรวบรวมผ่านบริการของเรา

1.1 เราคือใคร?​

เราคือ บริษัท เอช อาร์ ไอ (ไทยแลนด์) จำกัด เลขที่ 145 อาคาร อาร์คิว 3 ห้องเลขที่ 407 ซอยสุขุมวิท  49 (กลาง) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

1.2 ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร?​

“ข้อมูลส่วนบุคคล” ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หมายถึง ข้อมูลที่เกี่ยวกับบุคคลธรรมดาที่ระบุตัว  ตนได้หรือสามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือโดยทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรม   โปรดทราบว่าเราจะยึดคำนิยามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่ใช้บังคับในการพิจารณาว่าข้อมูลใดคือข้อมูลเป็นหรือไม่เป็นข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ตลอดเวลา

1.3 ขอบเขตของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้​

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ใช้บังคับกับข้อมูล รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมซึ่งเกี่ยวข้อง   กับการเข้าถึงหรือการใช้บริการของเราเท่านั้น ในส่วนข้อมูลใดๆ ที่คุณได้ให้หรือเก็บรวบรวมโดยบุคคลภายนอกอื่นใดนอกจากเรา โปรดอ้างถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวที่กำหนดขึ้นแยกต่างหากโดยบุคคลภายนอกนั้น

1.4 การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้​

เราจะปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ในบางครั้งคราว เราจะแจ้งการปรับปรุงนโยบายความเป็น ส่วนตัวฉบับนี้ให้คุณทราบผ่านบริการของเรา หรือวิธีการอื่นใดตามที่เรากำหนด ในกรณีที่เราปรับปรุงเป็นจำนวนมากหรือในสาระสำคัญ การเปลี่ยนแปลงใดๆจะมีผลใช้บังคับเมื่อเราประกาศนโยบายความเป็น ส่วนตัวฉบับที่เปลี่ยนแปลงนั้นในบริการของเรา

2. ข้อมูลอะไรที่เกี่ยวกับคุณที่เราเก็บรวบรวม?

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับคุณดังต่อไปนี้

2.1) ข้อมูลที่คุณให้เราผ่านบริการของเรา

    • ข้อมูลประวัติเช่น ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ทักษะและคุณสมบัติ ข้อมูลที่ระบุตัวตน เพศ รูปถ่าย ข้อกำหนดเรื่องงานที่ต้องการ (เช่น ตำแหน่งงาน ประเภทธุรกิจ) หรือข้อมูลการติดต่ออื่นๆ
    • ข้อมูลติดต่อสื่อสารกับเรา เช่น ข้อมูลที่เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารระหว่างคุณกับเรา รวมถึงการสอบถาม คำติชม และการติดต่ออื่นมายังเรา
    • ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวเป็นพิเศษ คุณอาจเลือกให้ข้อมูลที่มีลักษณะละเอียดอ่อนของคุณแก่เราผ่านบริการของเรา เช่น ข้อมูลทาง เชื้อชาติ หรือเผ่าพันธุ์ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลความพิการ ความเชื่อทางศาสนา ข้อมูลทางพันธุกรรม หรือข้อมูลอื่นใดที่มีลักษณะละเอียดอ่อน เราจะไม่เก็บหรือใช้ข้อมูลเหล่านี้หากปราศจากความยินยอมโดยชัดแจ้งจากคุณ เว้นแต่สิ่งเหล่านี้จะอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศของคุณ

2.2) ข้อมูลที่ได้มีการเก็บรวบรวม เมื่อคุณใช้บริการของเรา

    • ข้อมูลการใช้งานเช่น วันและเวลาเข้าใช้งาน หน้าที่เข้าชมแอพพลิเคชั่นและกิจกรรมของระบบอื่นๆ ประเภทของบราวเซอร์ ในบางกรณี เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลเหล่านี้ผ่านคุกกี้ (cookie) บีค่อน (beacon) แท็ก (tag) และเทคโนโลยีในทำนองเดียวกันซึ่งสร้างและรักษาตัวบ่งชี้ที่เป็นเอกลักษณ์เจาะจง
    • ข้อมูลอุปกรณ์เช่น ข้อมูลที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่คุณเข้าถึงบริการของเรา รวมถึง รุ่นฮาร์ดแวร์ ที่อยู่ IP ของอุปกรณ์ ระบบปฏิบัติการและเวอร์ชั่น รุ่น ซอฟต์แวร์ และข้อมูลเครือข่ายมือถือ
    • ข้อมูลธุรกรรม เช่น รายละเอียดของธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานของคุณในบริการของเรา รวมถึงประเภทบริการที่คุณร้องขอหรือจัดหาวันและเวลาของบริการที่ให้บริการ

2.3) ข้อมูลที่ได้รับจากผู้ให้บริการภายนอก

    • ในกรณีที่เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากผู้ให้บริการภายนอกแล้วเราจะแจ้งให้คุณทราบถึงรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมนั้นและรายละเอียดของผู้บริการภายนอก การแจ้งดังกล่าวนั้นจะถูกทำขึ้นภายใน 30 วันนับจากวันที่เก็บรวบรวม

3. ทำไมเราจึงประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ?

3.1) เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามขอบเขตที่กระทำได้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

    • เพื่อการบริการของเรา เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อให้บริการของเราแก่คุณ เช่น เราเก็บรวบรวมชื่อ อีเมลและข้อมูลอื่นๆ สำหรับใช้งานบริการของเรา
    • เพื่อบำรุงรักษา และพัฒนาบริการของเรา เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อบำรุงรักษาและพัฒนาบริการของเรา เช่น เราเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาที่คุณแจ้งมาผ่านระบบติดตามระบบล้มเหลว และ ระบบแจ้งปัญหา หรือเราเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลที่คุณใช้บริการของเราเพื่อพัฒนารูปแบบ การทำงานของบริการของเราและสร้างความสะดวกสบายให้แก่ผู้ใช้มากขึ้น
    • เพื่อให้บริการที่ปรับแต่งให้เข้ากับตัวคุณเราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อให้บริการที่ปรับแต่งให้เข้ากับตัวคุณ เช่น เราให้บริการการแนะนำคอร์สอบรม และโปรแกรมต่างๆ ที่ปรับแต่งให้เข้ากับตัวคุณโดยเฉพาะ
    • เพื่อพัฒนาบริการใหม่ๆ เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการพัฒนาบริการใหม่ๆ เช่น เราเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่คุณใช้บริการของเรา การสอบถามจากคุณ หรือผลการตอบแบบสอบถามเพื่อพัฒนาบริการใหม่ๆ
    • เพื่อวัดผลและวิเคราะห์ประสิทธิภาพ เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวิเคราะห์และวัดผลว่าบริการของเรานั้นถูกใช้งานอย่างไร เช่น เราวัดผลและวิเคราะห์การเข้าถึงและการใช้งานของคุณในบริการของเราเพื่อปรับแต่งบริการของเรา เรายังใช้ข้อมูลโฆษณาที่คุณมีปฏิสัมพันธ์ด้วยเพื่อช่วยให้ผู้ลงโฆษณากับเราสามารถเข้าใจประสิทธิภาพของโฆษณาของพวกเขาได้
    • เพื่อติดต่อสื่อสารกับคุณเราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อติดต่อสื่อสารกับคุณ เช่น เราแจ้งเกี่ยวกับคอร์สอบรมที่เหมาะสมกับคุณ เราตอบกลับการสอบถามจากคุณ หรืออาจแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับบริการของเราโดยใช้ข้อมูลการติดต่อที่คุณให้กับเรา เช่น อีเมล นอกจากนี้ ถ้าคุณติดต่อเรา เราจะบันทึกของคำขอของคุณเพื่อช่วยในการจัดการปัญหาที่คุณเจอเพื่อปกป้องเรา ผู้ใช้ของเรา และสาธารณะ เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อปกป้องเรา คุณ ผู้ใช้งานรายอื่น หรือสาธารณประโยชน์ เช่น เราใช้ข้อมูลที่ระบุตัวตนของคุณสำหรับการตรวจจับและการป้องกันจากการฉ้อโกง การคุกคาม ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในการสืบสวน หรือการจัดการกับข้อเรียกร้องหรือข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับบริการของเรา
    • เพื่อวัตถุประสงค์อื่น เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่ระบุไว้ในข้อ 5. ด้านล่างนี้

3.2)  ถ้าคุณไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับเราซึ่งจำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามกฎหมายหรือปฏิบัติตามสัญญาระหว่างคุณกับเราหรือ ในการเข้าทำสัญญานั้น เช่น ข้อมูลที่จำเป็นจะต้องระบุโดยคุณในหน้าลงทะเบียน คำขอใช้บริการของคุณอาจจะไม่ได้รับการอนุมัติ หรือ คุณอาจไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้บริการบางส่วนของเรา

4. การเปิดเผย การแบ่งปัน หรือการโอนข้อมูลส่วนบุคคล

4.1) เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่ผู้รับตามประเภทดังต่อไปนี้

    • บริษัทที่เกี่ยวข้อง
    • ผู้ให้บริการภายนอกที่ให้บริการในนามของเรา เช่น ฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิค
    • ผู้ให้บริการภายนอกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ผู้ให้บริการด้านการจัดเก็บข้อมูล หรือบริการแพลตฟอร์มสื่อสารทางธุรกิจ
    • ผู้ให้บริการโฆษณาภายนอก
    • ผู้ให้บริการทางด้านบริการทรัพยากรบุคคล

4.2) เว้นแต่ผู้รับตามที่ระบุไว้ข้างต้น เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่บุคคลภายนอกโดยปราศจากความยินยอมจากคุณก่อน เว้นแต่กรณีที่เราได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยอาศัยฐานอันชอบด้วยกฎหมายที่ระบุไว้ในข้อ 5 ด้านล่างนี้

4.3) เราโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังบริษัทในเครือของเรา หรือผู้ให้บริการภายนอกที่ให้บริการหรือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่อยู่นอกประเทศไทย เมื่อเราโอนข้อมูลดังกล่าวไปยังบุคคลนั้น เรารับรองว่า   จะจัดให้มีมาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมเพียงพอตามกฎหมายที่ใช้บังคับ อย่างไรก็ตาม โปรดรับทราบว่าบางประเทศที่เราโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปนั้นอาจจะไม่มีมาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมเพียงพอในระดับเดียวกับที่มีตามกฎหมายที่ใช้บังคับของประเทศไทย

5. ฐานทางกฎหมายที่เราใช้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยคำนึงถึงฐานทางกฎหมายที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับลักษณะของ ข้อมูลส่วนบุคคลและประเภทการประมวลผลที่เกี่ยวข้อง เราคำนึงถึงหลักกฎหมายดังต่อไปนี้ (หนึ่งข้อหรือหลายข้อ) นอกเหนือจากความยินยอมของคุณเท่าที่มีสามารถใช้ได้

  • การปฏิบัติตามสัญญา/การเข้าทำสัญญา

ข้อมูลส่วนบุคคลบางรายการถูกประมวลผลบนพื้นฐานความจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาของเรากับคุณ หรือเพื่อการดำเนินการตามคำขอของคุณก่อนการเข้าทำสัญญาดังกล่าว เช่น เราจำเป็นต้องขอให้คุณให้อีเมลของคุณสำหรับใช้งานบริการของเราตามที่เราจะต้องดำเนินการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ของเราภายใต้สัญญาบริการที่เราทำกับคุณ

  • ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

ฐานทางกฎหมายที่สองที่เราใช้คือ ความจำเป็นตามวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราหรือของบุคคลภายนอกปฏิบัติตาม ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายเหล่านี้ รวมถึงการดำเนินการบริการและธุรกิจของเรา การบำรุงรักษาและการปรับปรุงการบริการของเรา การรักษาความปลอดภัยในบริการของเรา เช่น การโฆษณาบริการหรือผลิตภัณฑ์ของเราหรือ โฆษณาบริการหรือผลิตภัณฑ์ของบุคคลภายนอก การให้บริการโฆษณาของเรากับลูกค้าของเราตามหน้าที่ของเราในสัญญาระหว่างเรากับลูกค้า ตัวอย่างเพิ่มเติมได้ถูกแสดงไว้ในข้อ 3 ด้านบน เราจะใช้ฐานทางกฎหมายนี้เมื่อผลประโยชน์นั้นไม่ได้ละเมิดต่อผลประโยชน์ หรือสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของคุณ

  • การวิจัย หรือสถิติ/การจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์ หรือจดหมายเหตุเพื่อประโยชน์สาธารณะ

ฐานทางกฎหมายที่สามที่เราใช้คือ ความจำเป็นสำหรับการทำวิจัยหรือสถิติ หรือการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์ หรือจดหมายเหตุเพื่อประโยชน์สาธารณะ เช่น เราอาจสร้างสถิติที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ธุรกิจของบริการของเราเพื่อวัตถุประสงค์ในการตลาดของเราเองหรือบุคคลภายนอก เราจะใช้ฐานทางกฎหมายนี้เมื่อมีมาตรการในการป้องกันที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของคุณที่กำหนดในกฎหมายที่ใช้บังคับแล้วเท่านั้น

  • การปฏิบัติตามกฎหมาย

ฐานทางกฎหมายที่สี่ที่เราใช้คือ ความจำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย เช่น เราจำเป็นต้องเก็บบันทึกข้อมูลไว้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

  • การป้องกันอันตราย/การปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ

ในบางกรณี เราอาจมีความจำเป็นเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายที่เกิดขึ้นต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของคุณ หรือผู้อื่น หรือเราอาจจำเป็นต้องปฏิบัติภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ

6. เราทำอย่างไรเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ?

เราประสงค์ที่จะใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากการสูญหาย การนำไปใช้ในทางที่ผิด การปรับเปลี่ยน และการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล มาตรการรักษาความปลอดภัยนั้นรวมไปถึงการใช้ซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยที่เพียงพอ การจำกัดการเข้าถึง การมอบหมายผู้รับผิดชอบด้านการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่า แม้ว่าเราจะได้ใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแล้ว แต่ไม่มีเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ แอปพลิเคชันออนไลน์ การส่งผ่านข้อมูล ระบบคอมพิวเตอร์ หรือการเชื่อมต่อสัญญาณไร้สายใดจะมีความปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ ดังนั้น เราจึงไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้

7. เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้นานเท่าใด?

เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้จนกว่าข้อมูลนั้นจะไม่มีความจำเป็นในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือจนกว่าคุณจะร้องขอให้เราลบ หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ อย่างไรก็ตาม เราอาจจำเป็นต้องเก็บข้อมูลบางส่วนของคุณไว้เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่ใช้บังคับกับเรา ระยะเวลาเก็บโดยเฉพาะเจาะจงนั้นจะถูกกำหนดโดยข้อพิจารณาดังต่อไปนี้ วัตถุประสงค์ของการประมวลผล ลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคล และความจำเป็นในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ในทางกฎหมายหรือทางธุรกิจ เช่น ถ้าคุณเป็นผู้ใช้บริการในบริการของเรา โดยปกติเราจะลบข้อมูลส่วนบุคคลจากวันที่ให้บริการภายใน 5 ปีนับแต่วันลงทะเบียนกับเรา อย่างไรก็ตาม เราอาจจำเป็นที่จะต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณทั้งหมดไว้เพื่อวัตถุประสงค์ของการตั้งข้อเรียกร้อง การปฏิบัติตามระเบียบ การใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การโต้แย้งข้อเรียกร้องทางกฎหมาย หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามกฎหมาย

8. สิทธิของคุณที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลมีอะไรบ้าง?

เมื่อเรารวบรวมและเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณมีสิทธิที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

  • ขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
  • ขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือขอให้เราส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นด้วยวิธีการอัตโนมัติ
  • คัดค้านการเก็บรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
  • ขอให้ลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้
  • ขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
  • ขอดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนั้นถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
  • ถอนความยินยอมที่คุณให้ไว้กับเราเว้นแต่ จะมีข้อห้ามตามกฎหมายหรือตามสัญญาที่เป็นประโยชน์กับคุณ (ทั้งนี้ การถอนความยินยอมของคุณจะไม่กระทบต่อการประมวลผลที่ชอบด้วยกฎหมายที่ได้ทำขึ้นก่อนการถอนความยินยอมนั้น)
  • ร้องเรียนไปที่คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หากคุณไม่พอใจ กระบวนการที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณอาจติดต่อเราผ่านรายละเอียดการติดต่อด้านล่างนี้

9. รายละเอียดการติดต่อ

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ โปรดติดต่อเราผ่านการติดต่อที่กำหนดไว้ด้านล่างนี้

บริษัท เอช อาร์ ไอ (ไทยแลนด์) จำกัด 145 อาคาร อาร์คิว 3 ห้องเลขที่ 407
ซอยสุขุมวิท 49 (กลาง) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110
[email protected]  Tel :+66(0) 2018 7800

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า