เพื่อการพัฒนาบุคลากรและองค์กร และการนำไปปฏิบัติจริงได้

HRI (Thailand) Co., Ltd. เพื่อการพัฒนาบุคลากรและองค์กร และการนำไปปฏิบัติจริงได้

HRI 3B Online Package คือ...?

BRAIN ! BIZ! BOOST!

หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ ทุกหลักสูตรครบจบ
ในแพคเกจเดียว! ง่ายๆ ผ่านการอบรมแบบออนไลน์

ค่าเข้าร่วมอบรมท่านละ : 15,000 THB + VAT ต่อท่าน / Package (รวมอบรม 9 ชั่วโมง)

– รวมเอกสารประกอบ, worksheet และ Assignment ต่างๆแล้ว

เวลาการอบรม: 13.3016.30

อบรมผ่านโปรแกรมZoom

ค่าเข้าร่วมอบรมท่านละ : 15,000 THB + VAT ต่อท่าน / Package (รวมอบรม 9 ชั่วโมง)

– รวมเอกสารประกอบ, worksheet และ Assignment ต่างๆแล้ว

เวลาการอบรม: 13.3016.30

อบรมผ่านโปรแกรมZoom

แนะนำสำหรับทุกท่านที่ต้อง Work From Home!

คุณคือผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะทางธุรกิจระหว่างช่วง WFH ใช่หรือไม่? การอบรมในแบบฉบับของ HRI ไม่ใช่การอบรมแบบสื่อสารด้านเดียว แต่เรายังมีการทำWorkshop และกิจกรรมต่างๆที่เสริมสร้างการสื่อสารแบบโต้ตอบกัน และยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมทุกคนได้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นออกมาให้ได้มากที่สุด ซึ่งรูปแบบไม่ได้มีความแตกต่างจากการอบรมแบบ Face to Face!

เป้าหมาย

Senior, Assistant Manager, Manager

เวลา

9 ชั่วโมง

ภาษา

ไทย, ญี่ปุ่น

วิธีการอบรม

Zoom

  • เหมาะสำหรับบุคลกรระดับ Middle level (senior, assistant manager, manager) 
  • ใน 1 แพคเกจรวมเนื้อหา 3 คอร์ส คอร์สละ 3 ชั่วโมง รวมการอบรมทั้งหมด 9 ชั่วโมง

1) BRAIN Package

Logical Thinking Skill (การคิดเชิงตรรกะ)

เรียนรู้วิธีการจัดระเบียบข้อมู รวบรวมและประกอบความคิดของตนเอง สามารถถ่ายทอดออกไปให้คู่สนทนาเข้าใจง่าย

Flexible Thinking Skill (ความสามารถในการแสดงความคิด)

ทักษะการคิดที่ยืดหยุ่น เรียนวิธีการออก Idea เพื่อการใช้ความคิดในการออก idea ใหม่ๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจได้อย่างยืดหยุ่

Hypothesis construction & Verification Skill (ทักษะการคิดโดยใช้สมมุติฐานและการตรวจสอบ)

เรียนรู้ขั้นตอนในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการทดสอบสมมติฐาน

2) BIZ Package

Problem Solving Part1 (การคิดอย่างมีตรรกะเพื่อการแก้ไขปัญหา1)

Problem Solving Part2 (การคิดอย่างมีตรรกะเพื่อการแก้ไขปัญหา2)

หลักสูตรเรียนรู้กระบวนการพื้นฐานของการแก้ไขปัญหา โดยไม่ใช้ความรู้สึกส่วนตัว หรือประสบการณ์ที่ผ่านมา แต่เน้นการแก้ไขปัญหาที่ยึดตามหลักข้อเท็จจริงและมีตรรกะ เพื่อนำไปสู่ผลสำเร็จในการหาแนวทางแก้ไขปัญหา

Time Management (การบริหารจัดการเวลา)

สาระสำคัญของการจัดการเวลา การจัดการ “เหตุการณ์” มากกว่า “เวลา” ด้วยการแยก “เหตุการณ์” และการทำให้สมบูรณ์แบบสำเร็จ ตระหนักถึงงานที่มีมูลค่าเพิ่มสูง

3) BOOST Package

Teaching and Coaching Skills Part1 (หลักสูตรการสื่อสารผ่านการแนะนำและการสอน1)

Teaching and Coaching Skills Part2 (หลักสูตรการสื่อสารผ่านการแนะนำและการสอน 2)

เพิ่มพูนทักษะ TeachingกับCoachingเพื่อเพิ่มผลิตภาพ (productivity) ขององค์กรให้สูงขึ้น เรียนรู้วิธีการที่มีประสิทธิผลในการทำ 1 on 1 meeting ที่นำไปใช้ประโยชน์ในการสร้างรุ่นน้องลูกน้อง

Negotiation Skill (ทักษะในการการเจรจาต่อรอง)

เพิ่มทักษะการสื่อสาร (communication skill) เพื่อไปให้ถึงข้อตกลงร่วมในส่วนได้ส่วน เรียนรู้ขบวนการของการต่อรอง (Negotiation process) 

ติดต่อ

ติดต่อสอบถาม:  061-669-9405

email: Info@hrit.co.th

*ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการอบรมหากผู้เข้าร่วมอบรมไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด