เสียงตอบรับจากผู้เข้าร่วมอบรม “Business Communication”

เสียงตอบรับจากผู้เข้าร่วมอบรม
คอร์ส Business Communication
เมื่อวันที่ 14 กันยายน และ 19 ตุลาคม 2566

คอร์ส Business Communication เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะการสื่อสารทั้ง 3 อย่าง คือ ทักษะการฟัง Listening skill
ทักษะการตั้งคำถาม Questioning Skill
และทักษะการถ่ายทอด Delivering Skill เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร...

Toyota Tsusho Systems (Thailand) x HRI (Thailand)

วันนี้เราได้มีโอกาสที่ได้สัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมอบรมคอร์ส Business Communication
จาก Toyota Tsutso System (Thailand)
แต่ละท่านจะมาเล่าถึงประสบการณ์การอบรมและความรู้สึกให้เราฟังกันค่ะ

ผู้ให้สัมภาษณ์

คุณยุวดี จารุอุดมพันธุ์
General Affairs
and Safety Group Leader

คุณชญานี อินทรสมบัติ
Senior Officer, General Affairs

K.Yuwadee
K.Chayanee

Q : ปกติได้เข้าร่วมการฝึกอบรมบ้างไหมคะ?

คุณยุวดีและคุณชญานี : ได้เข้าร่วมอยู่บ้างค่ะ

Q : ทำไมถึงสนใจเข้าร่วมการอบรมเรื่อง Business Communication คะ?

คุณยุวดี : เนื่องด้วยลักษณะงานด้าน General Affairs ทักษะด้านการสื่อสารที่ดีค่อนข้างมีความสำคัญ ทั้งด้านการพูด ฟัง ถาม และการนำเสนอ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานร่วมกันทั้งกับบุคลากรในองค์กร และสื่อสารกับบุคคลภายนอก ให้เกิดประสิทธิภาพ ตรงตามเป้าหมายที่ต้องการสื่อสาร และทั้งสองฝ่ายเกิดความพึงพอใจค่ะ

คุณชญานี : อยากเพิ่มทักษะการสื่อสาร ที่จะนำมาใช้ประโยชน์กับการทำงาน เพื่อให้การสื่อสารนั้นถูกต้อง และเข้าใจตรงกัน ทั้งผู้ส่งสาร และผู้รับสารค่ะ

Q : พอทราบว่าจะมีการอบรมเรื่อง Business Communication รู้สึกยังไงบ้างคะ?

คุณยุวดี : รู้สึกว่าเป็น skill ที่พนักงานทุกท่านควรเรียนรู้  มีโอกาสฝึกฝน และนำไปปฏิบัติในแบบที่ถูกต้อง ในการทำงานประจำวันค่ะ

คุณชญานี : รู้สึกว่าเป็นหลักสูตรที่น่าสนใจ สามารถนำไปใช้ประโยชน์กับงาน และปรับใช้กับการสื่อสารส่วนตัวได้ค่ะ 

Q : ก่อนเข้าอบรม คุณคิดว่ามีปัญหาอะไรในการทำงานบ้างไหมคะ หรือคิดว่ายังขาดทักษะ
ในเรื่องไหนบ้างคะ?

คุณยุวดี : ก่อนอบรมส่วนตัวคิดว่าขาดทักษะที่ดีในการนำเสนองาน  โดยเฉพาะการสื่อสารเพื่อให้อีกฝ่ายเข้าใจตามเป้าหมายค่ะ

คุณชญานี : มีค่ะ จะเป็นในเรื่องการเรียบเรียงข้อมูล และถ่ายทอดสารให้ผู้ฟังๆแล้วเข้าใจได้ถูกต้อง
ตรงประเด็น

Q : หลังจากการอบรม คุณได้เพิ่มความรู้ และทักษะอะไรบ้างคะ?

คุณยุวดี : เข้าใจในภาพองค์รวมของทักษะการสื่อสารที่ดีทั้ง ฟัง ถาม นำเสนอ โดยเฉพาะการตั้งคำถามเป็น framework และรูปแบบการนำเสนอ

คุณชญานี : เรียนรู้หลักของวิธีการสื่อสารให้ผู้ฟัง ฟังแล้วเข้าใจง่ายขึ้น,  ได้รู้ถึงลักษณะต่างๆของผู้ฟังและเลือกวิธีการสื่อสารที่เหมาะกับผู้ฟังนั้นๆได้

Q : หลังจากการอบรม ทัศนะคติหรือความคิดในมุมมองของตัวเองเปลี่ยนไปบ้างไหมคะ
แล้วสามารถนำไปปรับใช้กับเรื่องอะไรในการทำงานได้บ้างคะ?

คุณยุวดี : การเรียนในคอร์สเดียวคงไม่สามารถปรับเปลี่ยนทัศนะคติได้มากนัก แต่ผู้เรียนได้รับความรู้จากการอบรม, ได้มีโอกาสพรีเซ็นงานสั้นๆ โดยมีการถ่าย Video หลังจากนั้นคนในทีมจะ comment ทั้งข้อดี ข้อด้อย และเราได้ดู Video ของตนเอง ทำให้เรานำมาปรับปรุงในการนำเสนองานในครั้งต่อไปให้ดียิ่งขึ้น 

คุณชญานี : มีบ้างค่ะ ทำให้ได้รู้จักตัวเองและเข้าใจเพื่อนร่วมงานในอีกแง่หนึ่งมากขึ้น ซึ่งสามารถเลือกปรับรูปแบบ การสื่อสาร เพื่อให้เกิดความราบรื่นในการทำงาน รวมถึงได้รับความร่วมมือมากขึ้นค่ะ 

Q : สามารถนำความรู้ที่ได้จากการสัมมนาไปใช้ประโยชน์อะไรในบริษัทได้บ้างคะ?

คุณยุวดี : ผู้เรียนสามารถรู้ถึงวิธีการสื่อสาร ทั้งการฟัง ตั้งคำถาม ถ่ายทอดข้อมูล ที่มีความเหมาะสมกับเรื่องที่จะสื่อสาร ,ทราบถึงอุปสรรคของการสื่อสารพร้อมวิธีจัดการอย่างเหมาะสม, สามารถเรียนรู้เทคนิคที่ใช้ในการจัดการสื่อสารกับพนักงาน เพื่อนร่วมงานต่างแผนก ในแผนก และต่างองค์กร อย่าง
ประสบความสำเร็จค่ะ

คุณชญานี : ได้นำความรู้เกี่ยวกับวิธีการสื่อสาร ในด้านต่างๆ มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับคู่สนทนาค่ะ

Q : สิ่งต่อไปที่คุณคิดว่าอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมต่อจากนี้ จะเป็นทักษะในด้านไหน?

คุณยุวดี : Presentation skill

คุณชญานี : ปฏิบัติธรรมสำหรับชาวออฟฟิศ + ฝึกสติให้อยู่กับปัจจุบัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

Q : การฝึกอบรมของ HRI มีความแตกต่างจากการฝึกอบรมที่อื่นหรือไม่ หรือแตกต่างจากที่
ตัวเองคิดเอาไว้ก่อนเข้าอบรมไหมคะ?

คุณยุวดี : ผู้เข้าอบรมได้มีส่วนร่วมทั้งทำ case study ทั้งกลุ่ม และเดี่ยว ทำให้การเรียนไม่น่าเบื่อค่ะ

คุณชญานี : แตกต่างค่ะ ที่ HRI ให้ผู้อบรมได้ร่วมทำกิจกรรมร่วมกัน ทำได้รู้จัก และเข้าใจเพื่อนๆต่างแผนกมากขึ้น 

Q : อยากให้บอกเกี่ยวกับความรู้สึกในภาพรวมในวันสัมมนา และสิ่งที่อยากให้HRIพัฒนาต่อไปจากนี้ค่ะ

คุณยุวดี : อาจารย์มีความสามารถถ่ายทอดความรู้ในหัวข้อที่สอนได้ดีมาก บรรยากาศในการเรียนสนุกสนาน เพราะในห้องเรียนมีการแบ่งกลุ่มโดยคละแผนก ซึ่งทำให้เราได้แลกเปลี่ยนความรู้ ,ได้ทำความรู้จัก และได้ทำงานร่วมกันกับเพื่อนร่วมงานต่างแผนก  โดยภาพรวมถือเป็นการเรียนที่ได้ความรู้ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ดีค่ะ

คุณชญานี : รู้สึกประทับใจผู้บรรยายค่ะ ที่สามารถสร้างบรรยากาศในการเรียนได้น่าติดตามและสนุก รวมถึงมีเกมส์ และกิจกรรมมาสอดแทรกในช่วงที่เหมาะสม ทำให้ผู้เรียนตื่นตัว ไม่เบื่อ หรือ ง่วงนอน ในระหว่างฟังบรรยาย


       จุดเด่นของการสัมมนาของ HRI คือการทำ workshop เพื่อที่ผู้เรียนจะได้ทดลองใช้จนเข้าใจ และสามารถทำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงได้

      คอร์สนี้ผู้เรียนจะได้พัฒนาทักษะการสื่อสารครบทั้ง 3 ทักษะ ทั้งการฟัง การตั้งคำถาม และการถ่ายทอด ยิ่งไปกว่านั้น เรายังมี workshop ที่ได้อัด video ตัวเองในขณะพูด
เพื่อที่จะได้รู้จักตัวเองได้ดียิ่งขึ้น และสามารถนำจุดที่บกพร่องไปพัฒนาต่อได้

      HRI ขอขอบคุณ Toyota Tsusho Systems (Thailand) ที่ให้ความไว้วางใจ
จัดสัมมนากับเรา และขอขอบคุณผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่าน ที่ให้ความสนใจ
และเลือกลงคอร์สที่เราจัดขึ้นค่ะ

Course outline

22886947
การนำเสนอของแต่ละคนในการทำงานกลุ่ม จะถูกบันทึกด้วย iPad
ผู้เข้าร่วมสามารถตรวจสอบวีดีโอของตัวเองได้ทันทีหลังจากการนำเสนอ และและทำความเข้าใจตัวเองให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น โดยการดูและรู้สไตล์การนำเสนอของตัวเอง
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
คอร์ส Business Communication และคอร์สอื่นๆได้ที่
E-Mail : [email protected] Tel : 02-1806115

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า