เพื่อการพัฒนาบุคลากรและองค์กร และการนำไปปฏิบัติจริงได้

HRI (Thailand) Co., Ltd. เพื่อการพัฒนาบุคลากรและองค์กร และการนำไปปฏิบัติจริงได้

e-Learning

การฝึกอบรมแบบ e-Learning

     e-Learning คือ การจัดการเรียนรู้การอบรม ผ่านเทคโนโลยีสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในรูปแบบมัลติมีเดีย ซึ่งเป็นสื่อที่รูปแบบวีดีโอ ที่อาจจะเป็นไปได้ทั้งการบรรยาย สไลด์ หรือรวมไปถึงกับวีดีโอการการอธิบายอื่นๆ รูปภาพหรือ ภาพเคลื่อนไหว ที่เน้นให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตนเอง  มีรูปแบบการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา 

โปรแกรมการฝึกอบรม e-Learning

ใช้ระบบ e-Learning ของ HRI

ราคา 1,000 บาท/ท่าน

ภาษา ภาษาไทย

Logo HRI thailand e-learning

ใช้ระบบ e-Learning ของ HRI

ราคา 1,000 บาท/ท่าน

ภาษา ภาษาไทย

Logo HRI thailand e-learning
Business writing

Business writing

ขึ้นอยู่กับการคิดเชิงตรรกะ ลดภาระของผู้อ่านประโยคที่เข้าใจง่าย

HoRenSo

HoRenSo

เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงาน สมมติว่าสถานการณ์ที่เป็นรูปธรรม

Business manner

Business manner

คุณไม่เพียงทำซ้ำการกระทำบางอย่าง โดยพิจารณาพฤติกรรมจาก “มุมมอง