เพื่อการพัฒนาบุคลากรและองค์กร และการนำไปปฏิบัติจริงได้

HRI (Thailand) Co., Ltd. เพื่อการพัฒนาบุคลากรและองค์กร และการนำไปปฏิบัติจริงได้

Logical writing

การเขียนเชิงธุรกิจ

ใช้ความคิดในเชิงตรรกะ

ในการรวบรวมประโยคให้เข้าใจง่าย และอ่านได้ในระยะเวลาอันสั้น เพื่อลดภาระให้กับผู้อ่าน

  • สามารถเข้าใจได้ว่าในเชิงธุรกิจ การเขียนเอกสารที่ทำให้อ่านและเข้าใจได้ง่ายใน  [มุมมองของผู้อ่าน] เป็นสิ่งสำคัญ
  • ฝึกฝนจุดสำคัญในการเขียนเอกสารให้ชัดเจน และเข้าใจได้ง่าย เพื่อไม่ให้เป็นภาระของผู้อ่าน รวมไปถึงสามารถเห็นภาพและนำไปปฏิบัติได้จริง

แนะนำสำหรับผู้ที่มีปัญหาเหล่านี้

  • เขียนข้อความยาวจนเกินไปทำให้ผู้อ่านเสียเวลาในการอ่าน
  • ใช้เวลาในการเขียนมากจนเกินไป ทำให้ไปรบกวนเวลางานในส่วนอื่นๆ
  • ​ไม่สามารถจับประเด็นสำคัญในเนื้อหาที่เขียนออกมาได้ ไม่รู้ว่าต้องทำการสรุปเนื้อหาอย่างไร
  • ไม่รู้ว่า จุดสำคัญในการเขียนคืออะไร ต้องเขียนรูปประโยคแบบไนถึงจะเข้าใจได้ง่าย

เป้าหมาย

พนักงานใหม่ไปจนถึงผู้บริหาร

เวลา

1 ชั่วโมง

ภาษา

ไทย, ญี่ปุ่น

วิธีการอบรม

เรียนผ่านวีดีโอ e-Learning

ติดต่อ

Info@hrit.co.th

เนื้อหาอบรมอบรม 1 ชั่วโมง

  1. จุดสำคัญของเอกสารทางธุรกิจ

  2. จัดระเบียบสิ่งที่ต้องการเขียนโดยใช้โครงสร้าง  (โครงสร้างพีระมิด)

  3. การฝึกการเขียนเอกสารทางธุรกิจ

ตัวอย่างสไลด์ในการอบรม