เพื่อการพัฒนาบุคลากรและองค์กร และการนำไปปฏิบัติจริงได้

HRI (Thailand) Co., Ltd. เพื่อการพัฒนาบุคลากรและองค์กร และการนำไปปฏิบัติจริงได้

Teaching & Coaching Skills

หลักสูตรการสื่อสารผ่านการแนะนำและการสอน

ทักษะการสอนและการฝึกสอน

เพิ่มพูนทักษะ 「Teaching」 กับ 「Coaching」 เพื่อเพิ่มผลิตภาพ (productivity) ขององค์กรให้สูงขึ้น เรียนรู้วิธีการที่มีประสิทธิผลในการทำ 「1 on 1 meeting 」 ที่นำไปใช้ประโยชน์ในการสร้างรุ่นน้อง・ลูกน้อง

“การสอน / การฝึกสอน” สำหรับคำแนะนำ และการฝึกอบรมผู้ใต้บังคับบัญชา

สำหรับผู้ที่เผชิญปัญหาเหล่านี้

  • ไม่สามารถชี้แนะรุ่นน้อง・ลูกน้องได้อย่างราบรื่นและได้ผล
  • โทษตัวเองว่า…อาจเป็นเพราะ คำสั่งไม่ดี ที่ทำให้ output ที่ได้จากรุ่นน้อง・ลูกน้อง ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้
  • ไม่รู้ว่าจะใช้ วิธีการส่งสาร/ถ่ายทอด คำพูด อย่างเป็นรูปธรรมอย่างไร กับรุ่นน้อง・ลูกน้อง ที่จะทำให้ได้ผล
  • ต้องการเพิ่มคุณภาพของความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นน้อง ลูกน้อง ให้สูงขึ้น

เป้าหมาย

ผู้บริหารขึ้นไป

เวลา

1 วัน หรือ 3 ช.ม.

ภาษา

ไทย, ญี่ปุ่น

วิธีการอบรม

รองรับการเรียนแบบออนไลน์

ติดต่อ

Info@hrit.co.th

เนื้อหาการเรียนรู้​ (หลักสูตร 1 วัน)

เรียนรู้วิธีการของการสื่อสารที่จะดึงเอาความเป็นตัวตน (vitality) กับ ความสามารถของคู่สนทนาออกมา

ตัวอย่างสไลด์ในการอบรม

ความเห็นจากผู้เข้าร่วมอบรม

  • มีตัวอย่างที่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง ในที่ทำงาน มาเป็นตัวอย่างในหัวข้อการอบรม ทำให้มองเห็นภาพของการนำทักษะดังกล่าวไปใช้ได้จริง
  • การมี Check sheet และ Feedback ทำให้เห็นได้ชัดเจนว่า เรื่องใดที่ตัวเองทำได้ และเรื่องใดที่ยังทำไม่ได้
  • สามารถมองจากจุดยืนของลูกน้องรุ่นน้อง ทำให้รู้ว่าการสื่อสารแบบใดที่เหมาะสม