เพื่อการพัฒนาบุคลากรและองค์กร และการนำไปปฏิบัติจริงได้

HRI (Thailand) Co., Ltd. เพื่อการพัฒนาบุคลากรและองค์กร และการนำไปปฏิบัติจริงได้

การให้คำปรึกษา

แนวทางให้คำปรึกษา

     WAY คือแนวทางในการดำเนินงานของบริษัท ลักษณะโครงสร้างขององค์กร ซึ่งแม้เวลาจะผ่านไป แต่เราคงยังยึดถือในวัฒนธรรมขององค์กร เพื่อสร้างเอกลักษณ์และคุณค่าตามคำว่า “Rashisa”

     “Rashisa” สามารถอธิบายได้หลายคำ ไม่ว่าจะเป็น สไตล์, DNA จิตวิญญาณ แต่สำหรับ HRI เราเรียกว่า วิธีการดำเนินงานของบริษัท (Organization’s way) ซึ่งประกอบไปด้วยปัจจัยสำคัญ 5 อย่างด้วยกัน คือ คน, สิ่งของ, เงิน,ข้อมูล และ การจัดการทรัพยากร

     เราเชื่อว่าบุคคลและองค์กรจะสามารถพัฒนาบนพื้นฐานของ “WAY” นี้ได้ ถึงแม้ว่าในองค์กรจะมีสมาชิกที่มาจากวัฒนธรรมและประเพณีที่แตกต่างกัน อย่างประเทศไทยและญี่ปุ่น ก็สามารถดำรงอยู่บนวัฒนธรรมขององค์กรเดียวกันได้ นโยบายของเราคือการให้การสนับสนุนการปฏิรูปองค์กรและบุคคล โดยผ่าน Way Consulting ซึ่งจะมุ่งเน้นในสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของบริษัทนั้นๆ

ตอบสนองความต้องการของลูกค้าจาก 3 มุมมอง

1. เสริมสร้างพลังการจัดการ

  “สร้างคุณค่าที่เป็นเอกลักษณ์และวิวัฒนาการการสร้างองค์กรแบบถาวรที่ไม่ยอมแพ้”

การให้คำปรึกษาด้านอาคารและค่านิยม

 • โปรแกรมการจัดการทาง
 • โปรแกรมการฟื้นฟูปรัชญาองค์กรเป็นต้น

การกำหนดกลยุทธ์การให้คำปรึกษา

 • โปรแกรมกำหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์
 • โปรแกรมการกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ
 • โปรแกรมการกำหนดกลยุทธ์การตลาด
 • โปรแกรมการพัฒนาธุรกิจใหม่
 • โปรแกรมการกำหนดกลยุทธ์การขาย ฯลฯ

การให้คำปรึกษาทางธุรกิจเพื่อสังคม

 • โปรแกรมสนับสนุนองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร
 • โปรแกรมสนับสนุนกิจกรรม CSR ฯลฯ

2. เสริมสร้างพลังของทีม

   “แสดงให้เห็นถึงพลังในสถานที่และสร้างผลให้สามารถเสริมสร้างทีมที่ประสบความสำเร็จ”

ให้คำปรึกษาด้านนวัตกรรมการจัดการ

 • โครงการสร้างองค์กรประเภทพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • โปรแกรมการปรับปรุงความสามารถในการปรับปรุงนอกสถานที่
 • โปรแกรมพัฒนาเครื่องมือสร้างธุรกิจ

การเสริมสร้างความเข้มแข็งของทีมที่ปรึกษา

 • โปรแกรมนวัตกรรมการประชุมเป็นทีม
 • ทีมแก้ไขปัญหาโปรแกรมเสริมสร้างความสามารถ
 • โปรแกรมการพัฒนานวัตกรรมของทีมเป็นต้น

3. การพัฒนาทักษะส่วนบุคคล

   “แสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระและอิสระของการสร้างผู้นำที่มั่นคง”

เสริมสร้างความเป็นผู้นำ

 • โปรแกรมการพัฒนาผู้นำการปฏิบัติเชิงกลยุทธ์
 • โปรแกรมการฝึกอบรมหัวหน้าทีม
 • โปรแกรมการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง
 • โปรแกรมความเป็นผู้นำทาง ฯลฯ

เสริมสร้างทักษะทางธุรกิจ

 • โปรแกรมการคิดเชิงตรรกะ
 • โปรแกรมการนำเสนอ
 • โปรแกรมการสื่อสาร
 • โปรแกรมการตลาด
 • แผนธุรกิจ / โปรแกรม
 • สถานการณ์และโปรแกรมเชิงกลยุทธ์