เพื่อการพัฒนาบุคลากรและองค์กร และการนำไปปฏิบัติจริงได้

HRI (Thailand) Co., Ltd. เพื่อการพัฒนาบุคลากรและองค์กร และการนำไปปฏิบัติจริงได้

Questioning Skill

หลักสูตรเรื่องความสามารถในการตั้งคำถาม

ทักษะการตั้งคำถาม

เรียน..วิธีการตั้งคำถามที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์

ฝึกฝนตั้งแต่..การตั้งใจฟังไปจนถึงการตั้งคำถามเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับอีกฝ่าย

สำหรับผู้ที่เผชิญปัญหาเหล่านี้

  • ทำได้เพียงแค่การตั้งคำถามที่คิดได้ที่ตรงนั้น (ad hoc) ..การสนทนามักหยุดกลางค้น ไม่เชื่อมโยงกับการสร้างความสัมพันธ์กับอีกฝ่าย
  • เนื้อหาของคำถามไม่ได้ถูกจัดระเบียบ..มีการรั่วไหลและซ้ำซ้อนในหัวข้อของคำถาม ทำให้ประสิทธิภาพออกมาไม่ดี
  • ไม่ค่อยจะรู้เรื่องของอีกฝ่ายทั้งๆ อย่างนั้น..เอาแต่ตั้งคำถามที่ตัวเองอยากถาม
  • ไม่ได้ถามเพื่อดึงสิ่งที่เป็นความจำเป็นที่แท้จริงของลูกค้าออกมา..ทำได้เพียงการทำข้อเสนอ (proposal) ที่มีลักษณะผิวเผิน

เป้าหมาย

พนักงานใหม่ไปจนถึงผู้บริหาร

เวลา

1 วัน

ภาษา

ไทย, ญี่ปุ่น

วิธีการอบรม

รองรับการเรียนแบบออนไลน์

ติดต่อ

Info@hrit.co.th

เนื้อหาการเรียนรู้ (หลักสูตร 1 วัน)

   ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

  • จริงจังกับการเตรียมคำถามไว้ล่วงหน้าก่อนจะถึงการประชุมหรือนัดหมายพูดคุยกับผู้อื่นได้มากขึ้น
  • ไม่ใช่การถามคำถามที่นึกขึ้นได้ที่ตรงนั้น.. แต่สามารถตั้งคำถามที่แสดงถึงการมีสติอยู่กับวัตถุประสงค์ได้มากขึ้
  • ไม่ใช่เพียงการดึงข้อมูลที่จำเป็นออกมาเท่านั้น..แต่จากการเจาะลึกของคำถามทำให้สามารถสร้างความสัมพันธ์กับอีกฝ่ายได้มากขึ้น

ตัวอย่างสไลด์ในการอบรม

ความเห็นจากผู้เข้าร่วมอบรม

  • การจัดระเบียบคำถามในขั้นตอนเตรียมการ ..ทำให้ความกังวลและความไม่สบายใจที่จะเกิดกับการตั้งคำถามในวันที่ไปพบตามนัดหมายหมดไป
  • สามารถตั้งคำถามที่จับไปที่ขั้นตอนเพื่อการสร้างความสัมพันธ์กับอีกฝ่ายได้มากขึ้น
  • เข้าใจว่าก่อนการตั้งคำถาม.. การตั้งใจฟังอย่างจริงจัง เป็นเรื่องที่มีความสำคัญมาก